12 октомври, четвъртък, 18.00 часа

Унгарски културен институт

ПРЕМИЕРА НА ПОСЛЕДНИТЕ БРОЕВЕ НА АЛМАНАХ „СВЕТА ГОРА“ И КНИГИТЕ НА ПРОФ. ДФН САВА ВАСИЛЕВ „ПОДИР СЕНКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛАЗАРИАДА“ И „КАПАН ЗА ДРЕБНИ ХИЩНИЦИ И ДРУГИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТНИ. ЧЕТИРИ ПИЕСИ“

Представя: проф. дфн Сава Василев

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. Но­ме­ри­ра­нето на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“.

Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев (гл. редактор) и редактори – проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина. Алманахът непрекъснато се развива и от малко над 200 с. в първия брой, в последните броеве той е над 700 с., изпълнен перфектно полиграфически, с книжки-приложение и мултимедиен диск.

Последният брой 14 („Н“) (изд. „Фабер“, В. Търново, 2017) бележи 20-годишнината на алманах „Света гора“. В него освен качествена българска поезия (подрубриката „Антология „Света гора“ този път е съставена от стихове на талантливото поколение студенти-българисти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и проза, литературоведски и изкуствоведски текстове, преводи и традиционно силната рубрика „Преглед“ с критически обзор на 50 книги. Най-новият брой на алманаха съдържа текстове, представящи унгарската култура и литература у нас в рубриката "Ние и другите" (Иванка Павлова, Шандор Петьофи, Льоринц Сабо, Дюла Ийеш, Шандор Вьорьош, Ференц Юхас, Марин Георгиев, Янош Аран, Андраш Фодор), в рубриката "Проза" разказ от Тошо Дончев, в рубриката "Юбилеи" текстове на Лайош Мохаи и Тошо Дончев за 70-годишнината на писателя Марин Георгиев.